Sandėliukai

Kaina už 1 m2 1100 EUR


Laisvi sandėliukai: R: 9, 10, 12, 21.

Rezervuoti sandėliukai: R: 2, 3, 4, 5, 6, 13, 23, 24.

Parduoti sandėliukai: R: 1, 7, 8, 11, 14, 15